Startsida | Aktuellt | Projektidé | Fakta&teorier | Källor | Resultat | Kartor | Mästerby | Sponsorer | Rapporter | Kontakt

 

Mästerby

Mästerby socken är belägen på mellersta Gotland. Centralt i socknen ligger kyrkan, som stod klar år 1199. Den är berömd för sina östligt influerade kalkmålningar. Mästerbyänget, som varje år besöks av tusentals turister, är känt för sin skönhet och stora artrikedom, vad gäller bland annat orkidéer. Mästerby hembygdsförening, som bildades 1983, ansvarar för skötseln av änget samt anordnar bland annat midsommarfirande, grillfest och pubaftnar. Hembygdsföreningen ingår i projektet Mästerby 1361, och deltar i fält samt samarbetar med Medeltidsveckan och Gotlands turistförening.

 

Mästerby kyrka med omnejd. Foto: RAÄ

Ca 800 m söder om kyrkan finns Grenskorset, ett medeltida minneskors utan inskription. De få tecken som tidigare kunde skönjas på korset verkar vara sekundära och är svårtydbara. Enligt den muntliga traditionen är korset ett minnesmärke över 1361 års strider, och härunder ska de stupade vila. Korset stod på den medeltida gården Grens, där den avgörande striden mellan gutar och danskar enligt traditionen stod.

Vid Ajmunds i södra delen av Mästerby socken finns en minnessten, som restes till 600-årsminnet av 1361 års händelser. Här är Ajmunds bro belägen, som troligen ligger på samma ställe som den medeltida bron. Den nuvarande stenbron byggdes dock 1924. Ajmunds var i orostider under medeltiden samlingsplats för närområdet, och också platsen för Sudertinget, det vill säga södra Gotlands ting. Under efterreformatorisk tid fram till 1800-talet fanns här också en avrättningsplats.

Ajmunds bro och Ajmundskanalen, tidigare Sudertingsån. Foto: Allan Lingström

Mästerbyprojektets undersökningsområde sträcker sig från Grenskorset i norr till Ajmunds bro i söder. I öst och väst begränsas området av den forna Fjäle myr med omnejder. Undersökningsområdet är ca 7 km2 stort, och består av ett flackt jordbrukslandskap med inslag av ängen och några gårdar. Vid Ajmunds finns ett flertal gårdar samt en större vägkorsning.

Fjäle myr löpte fram till 1800-talet i sydväst-nordostlig riktning genom socknen. Det gotländska ordet myr bör närmast liknas vid en grund insjö. Myren dikades ut i slutet av 1800- och början av 1900-talet, och då grävdes också Sudertingsån om till Ajmundskanalen.

Väster om den forna Fjäle myr löper en svag åsrygg i sydsydväst-nordnordostlig riktning. Åsryggen börjar centralt i undersökningsområdet, söder om det så kallade Ajmundsänget, och sträcker sig upp mot Grens medeltida gårdsläge, ens sträcka som fågelvägen är drygt 1 kilometer lång.